Как се регистрира ООД?

В този материал ще научите стъпките и документите, които са необходими, ако желаете сами да регистрирате своята фирма. Ще Ви преведем подробно през процедурата, като ще Ви предоставим напълно безплатно всеки един документ, който е нужен за регистрация на фирма – ООД.

Aко желаете екипът от юристи на Profirms да извърши тази услуга за Вас експресно, професионално и на отлична цена, можете да се запознаете с нашата услуга по регистрация на ООД. На цена от 110 лева юристите ни ще изготвят и подадат в Агенция по вписванията всички необходими документи, като ще имате готова фирма в рамките на 2 работни дни. Услугата ни включва безплатна консултация по всички въпроси, които Ви касаят във връзка с учредяването на новата Ви фирма.

Необходими документи и процедура по регистрация на ООД

Заявление

За начало, нека отбележим, че вписването на ООД се извършва въз основа на Заявление по образец А4 и се заявява от управителя/управителите на дружеството, както и от адвокат с изрично писмено пълномощно. Заявлението за регистрация на фирмата е по образец и може да бъде подадено както на хартиен носител, така и в електронна форма.

За да подадете документите по интернет, имате две възможности – или да ползвате адвокат, който има електронен подпис, или да направите такъв подпис на управителя, който да заяви вписването лично. Ако искате да подадете документите на хартиен носител, можете да изтеглите заявлението от горепосочения линк.

Заявлението и приложенията към него се подават на български език. Документите могат да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз, като в този случай те се представят заедно със заверен превод на български език.

Дружествен договор и учредителен протокол

Преди да се стигне до попълването на Заявлението, следва, разбира се, да се съставят документите на дружеството, като ние ще започнем с дружествения договор. Последвайте линка, за да научите повече подробности за това какво представлява той и какви задължителни реквизити има. Изтеглете образец на примерен дружествен договор тук.

Накратко, дружественият договор трябва да съдържа (чл. 115 ТЗ):

  1. фирмата, седалището и адреса на управление на дружеството;
  2. предмета на дейност и срока на договора;
  3. името, съответно фирмата и единния идентификационен код на съдружниците;
  4. размера на капитала, когато при учредяването не е внесен целият размер на капитала, в договора се определят сроковете и условията за внасянето му; срокът за довнасяне на целия размер на капитала не може да бъде по-дълъг от две години от вписване на дружеството, съответно от увеличаване на капитала;
  5. размера на дяловете, с които съдружникът участвува в капитала;
  6. управлението и начина на представителство;
  7. предимствата на съдружниците, ако са уговорени;
  8. други права и задължения на съдружниците.

Както вероятно знаете, минималният изискуем капитал на ООД е 2 лева, който се внася в банка по специална набирателна сметка преди подаване на документите за регистрация в ТР. Повече подробности за капитала може да прочетете тук.

Името на фирмата следва да е уникално, т.е. да няма друга такива регистрирана фирма в България. Повече информация за изискванията за името на едно ООД, можете да прочетете тук. Проверка за уникалност на името можете да направите тук.

Ако в новото дружество участва чуждестранно юридическо лице, следва да бъде представен документ установяващ съществуването на юридическото лице и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон.

Наред с дружествения договор трябва да се изготви и протокол от общото събрание на съдружниците, на което е взето решение за учредяване на новото дружество. В този случай събранието се нарича още „учредително“, тъй като на него се взима решение за учредяване на самото дружество. Примерен учредителен протокол можете да изтеглите от тук.

Ако желаете да научите повече подробности за дружествения договор, учредителното събрание и протокола, който то съставя, Ви съветваме внимателно да прочетете материалите за общото събрание и дружествения договор, към които сме поместили линкове в горните абзаци. Разбира се, винаги можете просто да заместите данните в примерните документи, които сме предоставили, но препоръчваме все пак да се запознаете, за да сте наясно какво точно правите.

Спесимен/Образец от подписа на управителя

Нататък можем да продължим с образеца от подписа на управителя/управителите, който изисква нотариална заверка. Образецът от подписа на управителя/управителите се подава на основание чл. 141, ал. 3 от Търговския закон. Не го разписвайте предварително, защото нотариусът ще изисква от Вас да го разпишете пред него. Такъв спесимен се изготвя за всеки един от управителите на дружеството.

Декларации

На следващо място трябва да отбележим задължителните декларации, които трябва да бъдат разписани от управителя/управителите – декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР и декларация по чл. 141, ал. 8 от ТЗ. Ако документите ще се подават от приносител, следва да бъде попълнена декларация по чл. 13, ал. 5 от ЗТР от същия. Когато документите се подават от приносител, Заявлението по образец (А4) трябва да бъде заверено нотариално. След попълване на досега изброените документи, сме готови да преминем към заплащане на държавната такса за регистрация на ООД в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Такси

По заявление за регистрация на ООД се заплаща държавна такса за вписване в ТР в размер на 110 лв., а по заявлението за запазване на фирма се събира такса в размер на 40 лв (незадължително). Съгласно чл. 16а, ал. 2, т. 3 от Тарифата при подаване на заявление за вписване на обстоятелства относно ООД по електронен път, таксата е в размер на 55 лв (от 14.02.2014 г.). При подаване на заявление за запазване на фирма (Д1) по електронен път, таксата е 20 лв.

По електронен път документи за регистрация на ООД могат да подават само адвокати, когато става въпрос за заявители, които не са управители на фирмата.

Банковата сметка, по която следва да заплатите държавната си такса, е следната: BG36 CREX 9260 3114 5494 01 – Транзитна сметка, обслужва Търговски регистър.

Предложение за регистрация на ООД

Надяваме се, че материалът Ви е бил полезен и Ви е станало ясно как сами да регистрирате своето ООД.

Ние обаче имаме не едно, а две специални предложения за Вас, с които можем да бъдем още по-полезни.

Както разбрахте, ако нямате електронен подпис, таксата за регистрация на Вашето ООД ще бъде в размер на 110 лева и ще трябва да депозирате документите си физически на гише в Агенция по вписванията.

Тук идва нашето предложение – след като сме Ви предоставили напълно безплатно процедурта и всички необходими документи за регистрация на едно ООД, Ви предлагаме и да подадем документите Ви по електронен път на цена от 50 лева. По този начин разходите по подаването на документите стават 105 лева, вместо 110 лева, но по-големият бонус в случая е, че няма да Ви се наложи да ходите до Агенцията и да се редите на опашка, за да подадете документите си, а просто ги предоставяте на нас и ние ще свършим работата вместо Вас.

Имаме и второ предложение.

Да направим проста сметка на разходите по регистрация на едно ООД.

Най-големият разход е в размер на 110 лева за държавна такса. Ако имате електронен подпис и ще бъдете управител на фирмата, таксата е 55 лева. Електронния подпис обикновено струва 70-80 лева.

Колко би струвало ние от Profirms да направим абсолютно всичко вместо Вас и отново вместо Вас да платим държавната такса и да подадем по електронен път документите? Всичко това може да се случи на цена от 110 лева + 55 лева държавна такса.

Ако желаете сами преминете през цялата процедура, то вече би следвало да знаете как.

Ако пък желаете да се възползвате от някое от нашите предложения, то просто се свържете с нас по удобен за Вас начин от менюто Контакти.

На сайта ни ще намерите още полезни материали, свързани с регистрация на фирми и всичко, което касае правното им обслужване.

Екипът на Profirms.bg е готов да отговори на въпросите Ви, които можете да задавате в полето за коментари под статията.

 Още от блога:

Процедура по продажба на дружествени дялове

Смяна на управител – процедура

Документи за регистрация на ЕООД

Документи за регистрация на ЕТ