smyana na upravitel

Смяна на управител: Как става?

Този материал има за цел да разясни в детайли процедурата по смяна на управител на търговски дружества ЕООД и ООД. Екипът на правно-счетоводно дружество Профирмс предлага услуга по смяна на управител на достъпна цена и в кратък срок с гаранция за успех.

Нормативните актове, които касаят процедурата по смяна на управител, са Търговският закон, както и Законът за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Смяна на управител на ЕООД

Компетентният орган, който взима решение за смяна на управител на ЕООД, е неговия едноличен собственик. В едноличните дружества с ограничена отговорност собственикът на капитала играе ролята на общо събрание в ООД.

Решението на собственика на капитала за смяна на управителя задължително се вписва в протокол. В края на 2016 г. бяха направени изменения в Търговския закон, като според член 137, ал. 4, това решение изисква протокол с нотариална заверка на подпис и съдържание. Същият член предвижда възможността дружественият договор на дружеството да позволява обикновена писмена форма при смяна на управител, т.е. без изискване за нотариална заверка нито на подпис, нито на съдържание.

Един документ обаче задължитлно се заверява нотариално и законът не допуска друга форма. Това е образецът от подписа на управителя, който винаги се заверява нотариално при смяна на управител.

Декларациите по чл. 141, ал. 8 от ТЗ и чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ също са задължителни, като за тях не се изисква заверка.

Смяна на управител на ООД

Процедурата по смяна на управител на ООД не се различава от тази при ЕООД, но тук органите са различни. Както разбрахме, решението за смяна на управител при ЕООД се взима от неговия едноличен собственик на капитала, докато при ООД този орган е общото събрание.

Решението за смяна на управител при ООД се взима с обикновено мнозинство – повече от 1/2 от капитала. Ако в дружествения договор не е предвидено друго, решението се вписва в протокол с нотариална заверка на подписи и съдържание.

Както при ЕООД, така и при ООД, новият управител деклараира обстоятелствата по чл. 141, ал. 8 от ТЗ и чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ. Тук също имаме нотариално заверен образец от подписа на управителя.

Необходимо време за смяна на управител

След подаване на всички необходими документи за смяна на управител в Търговския регистър, около 5 работни дни отнема отразяването на промяната в сайта на Агенция по вписванията.

Изготвянето на документите може да стане в рамките на 1-2 работни дни в зависимост от сложността на случая, но не повече.

Цена за смяна на управител

Цената за смяна на управител на ЕООД или ООД може да варира в зависимост от особеностите на всеки отделен случай. Обикновено цените започват от около 200 лева и могат да стигнат до няколкостотин лева според случая.

Нотариалните такси при смяна на управител могат да варират от 6 до 60-70 лева в зависимост от това как е уредено в дружествения договор да се случва промяната.

Държавната такса за вписване на смяна на управител е 15 лева, ако документите се подават по електронен път и 30 лева ако се подават на гише.

Доверете се на професионалисти при смяна на управител

Екипът ни от юристи отлично познава особеностите, свързани с промени от такова естество и вписването им в Търговския регистър към Агенция по вписвянията. Доверявайки се на нашия екип, Вие си гарантирате успешна реализация на процедурата, а цената, която предлагаме е изключително достъпна.

Не рискувайте да получите отказ и да загубите платената вече държавна такса, а се доверете на професионалисти за бърза и качествена услуга на отлична цена.

Още от блога:

Как да регистрираме ООД?

Процедура по продажба на дружествени дялове

Документи за регистрация на ЕООД

Документи за регистрация на ЕТ