Регистрация на акционерно дружество

Учредяване на АД и ЕАД