• Регистрация на акционерно дружество

  Учредяване на АД и ЕАД

  ВИЖ КАК СТАВА
Профирмс / Услуги / Регистрация на Е/АД

Как се регистрира АД с нас?

 • 1. Избирате тип дружество

  Избирате тип дружество – ЕАД или АД с едностепенна или двустепенна система на управление и ни предоставяте данните, които ще изискаме, за да изготвим документите.

 • 2. Нотариус и банка

  Капиталът на дружеството трябва да бъде внесен по набирателна сметка, а някои от документите изискват нотариална заверка. Минималният капитал е 50 000 лв, но в началото могат да се внесат и само 12 500 лв.

 • 3. Откриваме дружеството

  Щом имаме всички необходими документи подписани и заверени и капиталът е внесен по сметка, следва да подадем документите за регистрация. До 2-3 дни дружеството е готово.

Изпратете ни запитване за Вашето акционерно дружество

Отговаряме веднага

За какви цели е подходящо да регистрираме акционерно дружество?

Акционерните дружества обикновено са предпочитани при бизнеси от по-сериозен мащаб. Най-често тази форма е предпочитана, когато съставът на участниците в проекта, за който се създава фирмата, се състои от голям брой инвеститори, които може и да не се познават по между си. Обикновено това са проекти с участието на международни инвеститори.

Това съвсем не означава, че АД не може да се регистрира и при съвсем други условия, нито пък, че едно ООД например няма да свърши добра работа. Това обаче е общият случай, при който най-често се прибягва до регистрация на акционерно дружество.

Какво представлява АД?

Акционерно дружество, е това дружество, чийто капитал е разделен на акции. Именно това е една от основните разлики с дружествата с ограничена отговорност, при които капиталът е сбор от дружествени дялове.

Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си. Акционерите носят отговорност за поетите от АД задължения до размера на направените вноски, без да отговарят с личното си имущество. Сборът на акциите в АД формира неговия капитал.

Във фирмата на АД се включва означението „акционерно дружество“ или съкращението „АД“. Такава фирма може да регистрират едно или повече физически или юридически лица. Минималната стойност на капитала на АД е 50 000 лева, като при учредяване на фирмата законът позволява да бъде внесен само 25% от записания капитал.

Учредяване и регистрация на акционерно дружество

Вписването на АД се заявява от членовете на съвета на директорите (при едностепенна система на управление на АД) или от управителния съвет (при двустепенна система на управление на АД), или от овластен от устава или упълномощен член на органите на управление на АД, както и от адвокат с изрично писмено пълномощно.

Заявлението за регистрация на АД е по образец и може да бъде подаден само по електронен път. При положение, че се изисква подаването на документи с нотариална заверка, техният електронен образ се прилага към заявлението.

АД се учредява по нормативна система. Учредители са лицата, които записват акциите на учредителното събрание. Те трябва да са дееспособни лица като не могат да бъдат учредители обявените в несъстоятелност.

Юридически лица с нестопанска цел могат да бъдат учредители. Учредители не могат да бъдат малолетни и непълнолетни, но те могат да бъдат акционери. Самото дружество също не може да бъде учредител на себе си – това произтича от принципа за реално внасяне на капитала. Но АД може по-нататък да запише собствени акции.

Капиталът винаги трябва да бъде записан. При записване на собствени акции учредителите отговарят солидарно за вноските срещу записаните акции. АД може да бъде учредено от едно или повече лица. Учредителите могат да запазят за себе си някакви преимущества. До учредяването на АД учредителите отговарят солидарно за поети от името на ТД задължения.

Нашият опит с АД

В Profirms имаме самочувствието на консултанти, които са участвали в не един проект по регистрация на акционерно дружество. Нашият екип е участвал в учредяването както на по-базови дружества, така и на фирми с международно участие.

Profirms гарантира за високото качество на предлаганите услуги с възможността да получите парите си обратно в случай, че услугата, за която сте ни потърсили не бъде изпълнена според предварителната уговорка.

Цена за регистрация на АД

Можете да разгледате и другите наши услуги, свързани с регистрация на фирми, като регистрация на Е/ООД, които биха могли да се окажат не по-малко подходящи за осъществяване на Вашите бизнес начинания.