• Вписване на фирмени промени

    Смяна на адрес на управление, предмет на дейност и име на фирма

    виж повече
Профирмс / Услуги / Други промени

Промяна на седалището и адреса на управление

Седалището на търговеца е населенето място, където се намира управлението на дейността му. Седалището на търговеца има значение за местоизпълнението на задълженията, подсъдността на исковете, заведени срещу него и т.н. Когато управлението се осъществява в различни населени места търговецът регистрира клонове.

По спорове, произтичащи от преки отношеня с клон, исковете могат да се предявяват срещу търговеца и по седалището на клона. Това е т.нар. множественост на седалището.

Адрес на управление. Адресът на търговеца е адресът на управлението на дейността му. В ТР се вписва само той. Съществува и множественост на адреса, т.к. търговецът може да посочва и т.н. адрес за съобщения.

В закона не е предвидено търговецът да предостави доказателства за това къде наистина е седалището му и адреса. Търговецът заявява за вписване в ТР промяна в седалището или адреса си в седемдневен срок.

Промяна на предмета на дейност

Предметът на дейност на едно дружество може да бъде всяка дейност, която не е забранена със закон. При регистриране на фирма много търговци ненужно вписват в предмета си, дейности, с които никога няма да се занимават.

Предметът на дейност се посочва по-скоро, за да се даде информация на третите лица с какво се занимава дадена фирма. Разбира се, има много фирми, които са посочили реалната си дейност, която може да бъде многостранна. Тогава може да се наложи да бъдат правени промени, допълнения, някоя дейност да отпадне и т.н.

Промяна на името на фирмата

Фирмата е наименованието, под което търговецът упражнява занятието си и се подписва. Фирма – това е словесното обозначение, под което търговецът поема права и задължения като участник в търговския оборот.

Фирмата следва да се отграничава от наименованията на заведенията (обектите) на търговеца. Това словесно обозначение се състои от две части: задължително съдържание на фирмата (според вида на търговеца) и факултативно съдържание. Фирмата трябва да отговаря на истината – т.е. истинност на съдържанието на използваните съставки в наименованието.

Фирмата не трябва да въвежда в заблуждение третите лица относно вида търговец.

Profirms гарантира за високото качество на предлаганите услуги с възможността да получите парите си обратно в случай, че услугата, за която сте ни потърсили, не бъде изпълнена според предварителната уговорка.

Цени на услугите, свързани с промени в обстоятелствата

Правният ни абонамент дава 50% отстъпка от хонорара за тези услуги