Профирмс / Услуги / Прехвърляне на дялове

Как се прехвърлят/продават дялове с нас?

 • 1. Предоставяте ни данни

  За да изготвим документите, са ни необходими данни за продавача и купувача, както и ЕИК на фирмата. За целта може да попълните нашата форма за онлайн заявка или да се свържете с нас по удобен за Вас начин.

  Няма значение от къде сте, защото работим онлайн с клиенти от цялата страна. Ако сте от София, може да посетите офиса ни.

 • 2. Нотариус

  Готовите документи се заверяват нотариално. В нашата сграда има нотариус, но можете да отидете и при всеки друг. Нотариалните такси може да варират от 36 до около 160 лева в зависимост от конкретния случай.

 • 3. Вписваме промяната

  След като всички документи са подписани и заверени, ние ги подаваме в АВ и в рамките на 5-6 работни дни промяната е факт.

Хонорар за продажба на дялове: 165 лева

Работим с клиенти от цялата страна

Какво следва от продажбата на дружествени дялове?

Чрез прехвърляне на дружествени дялове едно дружество може изцяло да смени собственика си. Ако имаме ЕООД, което искаме да прехвърлим на друго лице, просто трябва да продадем всичките си дялове на това лице.

Чрез продажба на дружествени дялове едно ЕООД може да стане ООД като продадете само част от дяловете си на друго лице.

Също така ООД може да стане ЕООД, ако единият съдружник продаде всичките си дялове на другия.

Прехвърлянето на дружествени дялове е и способ за промяна броя на съдружниците в едно ООД.

Правният ни абонамент дава 20% отстъпка от хонорара за тази услуга

Повече за дружествения дял

Най-общо казано, дружественият дял може да се разглежда като синоним на членството в дружеството. С неговата продажба членствените правоотношения се променят. Това е участието на един съдружник в дадено дружество.

Дружествените дялове на съдружниците формират размера на капитала, който от своя страна не може да бъде по-малък от 2 лева. Съответно размерът на дела в капитала на всеки съдружник не може да бъде по-малък от 1 лев.

По размер дяловете на отделните съдружници могат да са равни, но могат и да са различни, като това се определя изрично от дружествения договор. Дружествените дялове са прехвърлими.

Продажба на дружествени дялове според ТЗ

Прехвърлянето на дружествените дялове е уредено в чл. 129 на Търговския закон. От правна гледна точка следва да уточним, че реален предмет на сделката за прехвърляне, е не дружественият дял сам по себе си, а всъщност членството в дружеството.

Това е така, защото освен права, върху правоприемника преминават и всички задължения на прехвърлителя, включително неимуществените.

Затова не може да се каже, че делът е самостоятелен предмет на прехвърляне или наследяване, от което следва, че в широк смисъл говорим за прехвърляне на членство.

При ООД продажбата на дружествените дялове се осъществява в зависимост от два фактора – дали се прехвърлят дялове вътре в самото дружество между съдружниците, или в дружеството ще влиза нов съдружник.

Когато имаме налице първия вариант, при който дялове се прехвърлят между съдружници, сделката се осъществява свободно, т.е. няма необходимост от решение на общото събрание.

По друг начин стои въпросът, когато говорим за продажба на дялове на трето лице. Редът за приемане на нов съдружник, който се прилага в тези случаи, изисква взимане на изрично решение от страна на общото събрание.

Освен това, е необходима молба от новия съдружник за приемането му в състава на дружеството, както и молба от напускащия да бъде освободен.

При учредяване на ЕООД, дружествените дялове са изцяло собственост на едноличния собственик на капитала – физическо или юридическо лице.

При ЕООД прехвърлянето на дяловете става с решение на едноличния собственик.

Договор за продажба на дружествени дялове

Договорът за покупко-продажба на дружествени дялове в ООД представлява двустранна сделка и за да възникнат желаните по него правни последици, е необходимо да са налице волите на две насрещни страни – на прехвърлителя на дяловете, който задължително трябва да е съдружник, и на приобритателя им.

Страна по сделката може да бъде всяко дееспособно физическо или юридическо лице, освен ако в специален закон е предвидено друго. Задължителна е предпоставката прехвърлителят да е съдружник в ООД към момента на сключване на договора за покупко-продажба на дружествени дялове.

От друга страна, приобритателят трябва да е съгласен да встъпи в дружеството и да спазва разпоредбите на дружествения договор. Сключването на договора за покупко-продажба на дяловете задължително се осъществява в писмена форма с нотариална заверка на подписите.

Какво включва услугата по прехвърляне на дружествени дялове?

Услугата по продажба на дружествени дялове е цялостна.  Ние подготвяме цялата необходима документация от съставянето на договора за продажба на дружествените дялове, през промените, които следва да бъдат направени в дружествения договор на фирмата след настъпилите размествания в дяловото разпределение, до вписването на всичко това в Търговски регистър.

Вашето присъствие се изисква единствено при нотариуса, където договорът за покупко-продажба на дяловете следва да бъде нотариално заверен.

Profirms гарантира за високото качество на предлаганите услуги с възможността да получите парите си обратно в случай, че услугата, за която сте ни потърсили не бъде изпълнена според предварителната уговорка.

Доверете се на професионалисти

Прехвърлянето на дружествени дялове е свързано с работа, която несъмнено изисква задълбочени познания на материята.

Нашите юристи познават нормативната уредба в детайли, което гарантира на клиентите ни успешно извършване на всички услуги, за които получаваме тяхното доверие.

Затова, ако искате бързо и безпроблемно да придобиете дялове в дружество или да продадете такива от своето, обърнете се към нас за 100% успех в начинанието.

Цена за продажба на дружествени дялове

Вижте още:

Процедура по прехвърляне на дружествени дялове

Прехвърляне на фирма