• Прехвърляне на фирма

    Прехвърляне на дружествени дялове и предприятия

    РАЗБЕРИ ПОВЕЧЕ
Профирмс / Услуги / Прехвърляне на фирма

Продажба на фирма

Има два начина един бизнес да бъде продаден:

  1. Прехвърляне на дружествени дялове;
  2. Прехвърляне на предприятие.

Каква е разликата между двете?

Продажба на дялове

Да речем, че съм собственик на ЕООД, което искам да прехвърля на друго лице изцяло. Това, което трябва да направя е да му продам всичките си дружествени дялове. По този начин купувачът става 100% собственик на фирмата и аз повече нямам нищо общо с нея.

Същото е и при ООД – ако имам съдружник и искаме да продадем фирмата изцяло, просто и двамата продаваме всичките си дялове на едно или повече лица.

Освен че един съдружник може да продаде всичките си дялове, може да бъде продадена и само част от тях. Например в едно ООД от двама съдружници, които имат по 50% от фирмата, единият решава да продаде част от своите дялове на другия, което означава просто, че в членствените им правоотношения са настъпили промени и занапред купилият дяловете ще има по-голяма част от капитала.

Това ще доведе както до право на съответната по-голяма част от печалбата, така и евентуално до повече тежест в общото събрание.

Както вече споменахме, ако в ЕООД едноличният собственик на капитала реши да прехвърли всичките си дялове на друго лице, това автоматично би означавало прехвърляне на фирмата.

Ако прехвъли само част от тях обаче, това би означавало, че едноличното дружество с ограничена отговорност следва да се трансформира в обикновено ООД, защото вече имаме минимум двама съдружници.

Затова казваме, че освен способ за прехвърляне на фирма, продажбата на дужествени дялове може да бъде и просто разместване на членствени правоотношения в ООД.

Искате да прехвърлите фирмата си на друго лице?

Прехвърляне на предприятие

Какво е предприятие?

Законът разглежда предприятието като съвкупност от права, задължения и фактически отношения. Казано по-просто, това е бизнесът на една фирма, или по-точно – бизнес отношенията ѝ.

Какво означава това при прехвърлянето на предприятие?

Докато при продажбата на дялове всичко заедно със самата фирма преминава към купувача, то тук самата фирма си остава собственост на продавача.

Как това е възможно?

Това е така, защото тук не продаваме дружествените си дялове в самото дружество, а само неговите отношения с трети лица, т.е. само бизнеса.

Фирмата, с която досега този бизнес е бил осъществяван, си остава собственост на продавача, но взаимоотношенията ѝ с трети лица вече са собственост на купувача. Това са всички разрешителни и лицензи, договори и всякакви други отношения, които фирмата е създала до момента.

Разликите между двата начина за прехвърляне на фирми

Когато това става със сделка чрез договор за продажба на предприятие, последният се вписва в Агенция по вписванията по партидата както на прехвърлителя, така и на приобритателя. Чл. 15, ал. 3 от ТЗ казва, че ако не е договорено друго с кредиторите, отчуждителят отговаря солидарно с правоприемника до размера на получените права.

Нещо повече – кредиторите са длъжни, когато имат изискуемо вземане, да го потърсят първо от отчуждителя на предприятието.

Преди да се сключи договорът, продавачът е длъжен в седем дневен срок преди вписването на сделката в Търговския регистър, да уведоми съответната териториална дирекция на НАП по адреса на търговеца.

Когато с прехвърлянето на предприятието се прехвърля и недвижим имот или вещно право върху такъв, сделката се вписва и в Имотния регистър.