Профирмс / Услуги / Закриване на фирма

Как протича услугата по закриване на фирма?

Закриването на ЕООД и ООД е дълъг и сравнително сложен процес и отнема между 7 месеца и една година в зависимост от спецификите на всяка фирма. При едноличните търговци процесът е по-кратък.

Предоставяме услугата в няколко стъпки:

  1. Свързвате се с нас, за да ни дадетете подробности за Вашата фирма;
  2. Изготвяме първоначалните документи за прекратяване на дейност и уведомяваме НАП за това;
  3. В срок от 60 дни НАП издава Удостоверение по чл. 77 от ДОПК, че сме ги уведомили за прекратяване на дейността;
  4. Обявяваме ликвидацията в ТР и отправяме покана до евентуалните кредитори на дружеството да предявят вземанията си. От този момент започва да тече 6 месечният период на ликвидацията;
  5. Уведомяваме НОИ за закриването и получаваме Удостоверение от тях за предадени или непредадени разплащателни ведомости и трудови договори, ако фирмата е имала служители;
  6. Ликвидацията изтича и подаваме документи за заличаване от ТР.

Направете запитване за закриване на Вашата фирма

Повече за закриването на ЕООД и ООД

Закриването на фирма не е еднократен акт. За разлика от регистрацията на фирма, това е процес, който се състои от няколко етапа – прекратяване на дейност, уведомяване на териториалните дирекции на НАП и НОИ за предстоящото заличаване, обявяване на ликвидация, обявяване на покана до кредиторите и заличаване на фирмата от Търговския регистър.

За да се закрие едно дружество с ограничена отговорност, е необходимо да се вземе решение от неговия върховен орган за прекратяване на дейността и обявяване на ликвидация.

Във връзка с последната се назначава ликвидатор, който може да бъде както управителят на фирмата, така и друго физическо лице. Периодът, в който се осъществява ликвидацията е минимум 6 месеца, след което може да се подаде заявление за заличаване на дружеството от Търговския регистър.

От блога: Защо да закрием фирма без дейност?

Прекратяване на дейност

Първият етап от закриването на фирмата се състои във взимане на решение от ръководния орган за прекратяване на дейността на дружеството. Едновременно с това се назначава и ликвидаторът, който ръководи процеса.

При ЕООД решението се взима от неговия едноличен собственик на капитала, докато при ООД това прави неговият върховен орган, а именно общото събрание.

Наред с решението за прекратяване на дейността, се подава и заявление до НАП, с което търговецът уведомява държавата за намерението си да закрие своята фирма. Ако няма никакви задължения, НАП издава удостоверението по-рано от обявения 60 дневен законов срок, а в случай на наличие на такива, издаването може да отнеме два месеца.

Два месеца отнема и ако фирмата е регистрирана по ДДС. Удостоверението следва да послужи пред Агенция по вписванията.

Ликвидация на фирма

След като дружеството се обяви в ликвидация, се отправя покана до евентуалните кредитори на същото, които да предявят своите претенции и да бъдат удовлетворени от имуществото на дружеството.

Продължителността на ликвидацията е минимум 6 месеца, като през този период всички кредитори, предявили своите вземания, имат възможност да бъдат удовлетворени.

Няма значение дали фирмата реално не е имала никаква дейност по време на своето съществуване – периодът на ликвидацията винаги е 6 месеца и е задължителен за дружествата с ограничена отговорност.

Заличаване на фирмата

Заличаването от Търговския регистър е последният етап от закриването на фирмата. След като сме се снабдили с удостоверение и от НОИ за предадени разплащателни ведомости, имаме доказателства, че всички кредитори са удовлетворени и фирмата няма вече задължения, се подава заявление в Агенция по вписванията, с което искаме заличаване от регистъра.

Към заявлението за заличаване се прилагат редица документи, които екипът ни изготвя.

Закриване на ЕТ

Процесът по закриване на фирма, когато говорим за едноличен търговец, е доста по-прост. При ЕТ няма нужда от решения на ръководни органи, защото такива няма.

Направо преминаваме към уведомяване на НОИ, като след предаване на разплащателните ведомости, ако има такива, се преминава към подаване на заявление в Агенцията, с което се иска самото заличаване.

Какво включва услугата на Profirms?

Услугата, която предлагаме е напълно завършена. Нашите юристи се заемат с изготвянето на всички необходими документи, издаване на удостоверения и подаване на заявления.

Ние ще прекратим дейността на Вашата фирма и ще обявим ликвидацията й в Търговския регистър към Агенция по вписванията, както и поканата до кредиторите.

След изтичане на минималния срок от 6 месеца може да се премине към същинското заличаване на фирмата, което отново заявяват нашите специалисти.

Profirms гарантира за високото качество на предлаганите услуги с възможността да получите парите си обратно в случай, че услугата, за която сте ни потърсили не бъде изпълнена според предварителната уговорка.

Цена за закриване на фирма

Правният ни абонамент дава 20% отстъпка от хонорара за тази услуга