Профирмс / Услуги / Откриване на клон

Регистрация на клон на фирма в друг град

Всеки търговец може да открие клон за извършване на дейността си извън населеното място, където се намира седалището му. За да може клонът на фирмата да функционира, е необходимо да са изпълнени две условия: да е учреден и да е регистриран в търговския регистър при Агенцията по вписванията.

Регистрацията на клона е резултат от вземане на решение за учредяване на клон и избиране на управител на клона. След като клонът бъде учреден, същият се вписва в търговския регистър.

Клонът е част от предприятието на търговеца, но притежава относителна самостоятелност. Трябва да има главно предприятие, за да има клон.

Клонът се вписва в търговския регистър само ако търговецът е вписан. Наименованието на клона съдържа фирмата на търговеца и добавката „клон”. Прехвърлянето на предприятието води до прехвърлянето и на клона.

Клонът притежава свое седалище и адрес на управление, които са различни от тези на търговеца. Клонът може да се прехвърли отделно от предприятието, но не е отделен правен субект. Между търговеца и клона не могат да възникнат правоотношения.

Клонът се управлява от самия търговец. Възможно е управителите на клона да бъдат повече от един. Те трябва да са дееспособни физически или юридически лица.

Цена за регистрация на клон на фирма

Правният ни абонамент дава 50% отстъпка от хонорара за тази услуга