Общо събрание на съдружниците

Не всяко събрание може да се нарече общо. Такова е само това, което е проведено по определен ред и при спазване на определени правила. Има няколко съществени елемента, които отличават общото събрание.

На първо място от значение е да има събиране на съдружници. То може да бъде както присъствено, така и неприсъствено. Обичайно общото събрание се провежда присъствено, като другият вариант с неприсъствено събрание, е изключение. За присъствие се брои и когато някой от съдружниците е представляван от пълномощник. При неприсъственото събрание няма възможност за обсъждане на решението, а то може само да се вземе.

Общото събрание е събрание на съдружниците. На него имат право да присъстват всички съдружници без значение от размера на техния дял в капитала. Законът позволява съдружниците да присъстват лично или чрез свой представител, който задължително трябва да бъде изрично упълномощен. В общото събрание участват и евентуалните юридически лица-съдружници, които се представляват от своя органен представител или от изрично упълномощено лице.

Съдружниците присъстват на събранието именно в това им качество. От момента на придобиването на качеството „съдружник“, той може да участва в общото събрание. На него, според закона, могат да присъстват и лица, които не са съдружници. Такива са управителят, когато не е съдружник, както и представител на работниците или служителите, когато са повече от 50 души. Тези лица участват, имайки право на съвещателен глас.

Условие едно събрание да се нарече „общо“, е то да бъде свикано по реда определен в закона. Не може една случайна среща на съдружниците да бъде окачествена като общо събрание.

Друго условие за легитимност на общото събрание, е на него да присъства определен минимален брой съдружници, т.е. да има т.н. кворум.

Конституирането на съдружниците е друг признак, който се изисква, за да бъде едно общо събрание редовно. То се изразява в организиране на присъстващите съдружници. Това става като се открие събранието, констатира се наличието на кворум, избира се ръководство и се приеме дневен ред.

Характерестика на общото събрание

Общото събрание на съдружниците е върховен орган на ООД. Това означава, че той избира останалите органи на дружеството – управител и контрольор, които се отчитат пред него. То има широка компетентност във връзка с въпроси, които предопределят съществуването на дружеството – за съдържанието на дружествения договор, състава на съдружниците, размера на капитала и др. Решенията на общото събрание определят насоките за развитието на компанията, както и съдържанието и дейността на всички други органи във фирмата, които са длъжни да работят за изпълнението на поставените цели.

Въпреки че общото събрание е върховен орган на дружеството с ограничена отговорност, това не означава, че то е всекомпетентен орган. Общото събрание няма представителна функция и не може да извършва изпълнителски действия. Такова изключение може да се наблюдава само при едноличните дружества с ограничена отговорност, при които може да се случи едноличният собственик на капитала и управителят да са едно и също лице. В отношенията си с трети лица дружеството винаги се представлява от управителите си.

В заключение можем да обобщим, че общото събрание е върховен орган, който взима решения за съществуването на едно дружество, които то възлага за изпълнение на неговите управленски органи в лицето на управителите.

Ако искате да прочетете и други такива материали във връзка с капиталовите дружества, може да разгледате нашия блог, който Profirms редовно обновява с нови полезни статии.

1 reply

Comments are closed.