Съдружник

Кой може да бъде съдружник?

ООД не може да съществува  без членове, защото има корпоративно устройство. Търговският закон ги нарича съдружници, за разлика от членовете на АД, които се наричат акционери. Според закона член на ООД може да бъде всяко лице – физическо и/или юридическо. За физическите лица има изискване да са дееспособни, т.е. да са навършили 18 г. и да не са поставени под запрещение. Няма ограничение за броя на лицата, които могат да бъдат съдружници, както няма ограничение и за броя на търговските дружества, в които едно лице може да бъде член. Съдружник може да бъде и чуждестранно лице.

По отношение на юридическите лица, ограниченията също не са големи. Съдружник може да бъде всяко юридическо лице на частното и публичното право. Предметът им на дейност не е от значение, както и чия собственост са. Няма как обаче съдружник да бъде клон или друг вид подразделение на юридическо лице. Не може да бъде съдружник и юридическо лице, което е прекратено или е в ликвидация. От тук е логично да следва, че и лица, които са обявени в несъстоятелност, също не могат да бъдат съдружници в ООД.

Държавата и общините могат да членуват в дружествата с ограничена отговорност.

Как се става съдружник в ООД?

Качеството съдружник може да се придобие по два начина:

– чрез участие в учредяването на дружеството

– чрез приемане в дружеството от общото събрание

При участие в учредяването на дружеството с ограничена отговорност, лицето става съдружник със самото възникване на дружеството. Ако междувременно, от времето на подписването на учредителния договор до вписването в търговския регистър, настъпят някои от основанията за прекратяване на участие в дружеството, то лицето няма право да бъде съдружник.

При втория вариант, а именно при приемане от общото събрание след предварително подадена молба до същото, лицето става съдружник в момент, към който ООД вече съществува.

Нов съдружник може да се приеме от общото събрание, когато на него му се прехвърли дял от дружеството. Това става с нотариално заверен договор за покупко-продажба на дружествени дялове. В този случай задължително се изисква промяната да се впише в дружествения договор.

Възможно е нов съдружник да влезе в дадено дружество и след записване на нови дялове и увеличение на капитала. Това също води до промяна на дуржествения договор и вписването му в търговския регистър.