Излезе дългоочакваното от много работодатели Постановление на Министерски съвет № 55 за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение.

Мярката определя две групи бизнеси, които могат да се възползват от нея. В първата група секторите са изчерпателно посочени и те са следните:

 • Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети, с изключение на:
 • Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия;
 • Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия;
 • Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки;
 • Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки;
 • Търговия на дребно на открити щандове и пазари;
 • Търговия на дребно извън търговски обекти;
 • Друг пътнически сухопътен транспорт;
 • Пътнически въздушен транспорт;
 • Хотелиерство;
 • Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване;
 • Дейност на питейни заведения;
 • Прожектиране на филми;
 • Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации;
 • Организиране на конгреси и търговски изложения;
 • Предучилищно образование (частен сектор);
 • Артистична и творческа дейност;
 • Други дейности в областта на културата;
 • Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих;
 • Поддържане на добро физическо състояние.

Всеки бизнес, чийто сектор е посочен тук, може да кандидатства за помощта в размер на 60% от осигурителния доход на работника или служителя.

Втората група работодатели, които могат да се възползват от мярката, са тези, които отичат спад в оборота с поне 20% спрямо същия месец на миналата година, като това следва да се докаже счетоводно.

Фирмите могат да кандидатстват само за служители, с които вече са били в трудовоправоотношение преди обявяване на извънредното положение.

Тези, които ще се възползват от мярката, са длъжни да оставят на работа наетите, за които ще ползват помощта минимум за периода, в който ще я получават.

Важно условие за работодателя, който ще кандидатства, е да няма неплатени данъци и осигуровки за служители към момента на кандидатстването.

Подробна информация за начина за кандидатстване, както и необходимите формуляри, можете да откриете на сайта на Агенция по заетостта.

Административното стартиране на бизнес в България е лесно и достъпно. Откриването на фирма съвсем не е скъпо и става доста бързо – до два работни дни от подаване на необходимите документи в Агенция по вписванията.

В нашата практика ежедневно консултираме нови бизнеси в процеса по стартиране от А до Я – от учредяване на търговеца, през осигуряване на неговите собственици и/или управители, евентуалните служители на фирмата, данъчно облагане, счетоводно отчитане и редица други елементи от съществуването на един бизнес.

Естествено, повечето хора, които стартират нов бизнес, искат да сведат разходите си в началото до абсолютния възможен минимум. Истината е, че в България имаме благоприятни условия за това – осигуровките и данъците, които плаща българският бизнес, са сред най-достъпните в Европа. Същото се отнася и до правното и счетоводно обслужване на един стартиращ бизнес – услугите в тези сектори са съвсем достъпни.

В този материал ще разгледаме абсолютно задължителните елементи, за които всеки собственик на бизнес трябва да се погрижи след регистрация на фирма, за да може бизнесът му да отговаря на всички изисквания и същевременно разходите да са сведени до минимум. Ето ги и тях.

Счетоводство

Няма как един работещ бизнес да съществува без да води счетоводство. Всяка активна фирма, независимо колко е малка, трябва да се отчита счетоводно и да плаща данъци. Освен това има най-малкото един собственик и управител, който трябва да се осигурява. Отделно всички фирми издават и получават фактури, някои имат касови апарати, банкови сметки, а регистрираните по ДДС всеки месец изготвят и подават ДДС декларации към НАП. Тези пък, които имат служители на трудов договор се нуждаят от ТРЗ услуги.

Казано накратко – имаш ли фирма, имаш нужда от счетоводни услуги. Ето и някои от основните и най-често срещани въпроси, свързани със счетоводното и ТРЗ обслужването на една фирма.

Осигуряване

Всеки собственик на фирма следва да се осигурява. Има и изключение от правилото, но за него след малко.

Собственикът и управител на една фирма може да се осигурява като самоосигуряващо се лице или по договор за управление и контрол (ДУК), като управител. Каква е разликата между двете?

Самоосигуряване

При самоосигуряването, въпреки че собственикът се осигурява като собственик на определена фирма, разходите за осигуровки са за негова лична сметка и не са разход на фирмата. Поради тази причина е редно те да се плащат от банкова сметка на физическото лице, а не на юридическото.

Самоосигуряването е най-евтиният възможен вариант. Плащат се осигуровки на база минималната работна заплата, която е 610 лева, като общата сума, която се дължи в този случай е 190.93 лева на месец.

Заплата на лицето не се изплаща, т.е. то няма доход от заплата в този случай. Обикновено самоосигуряващите се лица получават доходи като съдружници/собственици на дружеството чрез разпределяне на дивидент от печалбата на фирмата.

Осигуряване като управител

При договора за управление разходите за осигуровки са по-високи, но са признат разход на фирмата. За разлика от самоосигуряването, при ДУК няма общ минимален праг, на който да се осигуряват всички управители. За всеки тип дейност има класификатор, който определя на какъв минимум може да се осигурява управителят на съответната фирма.

ДУК се приравнява на трудовия договор, като и по него се изплаща възнаграждение на лицето. Заплатата и осигуровките на управителя са за сметка на фирмата и са неин разход, съответно се плащат от фирмената банкова сметка.

Изключението

Ако собственик на фирма се осигурява по трудово правоотношение на максималния за страната осигурителен праг, а именно 3000 лева, то той е освободен от задължение да се осигурява в собствената си фирма.

Това отговаря и на въпроса „може ли лице на трудов договор да има и управлява фирма“. Отговорът е да, може.

Касов апарат и фактури

Всяка фирма, която получава плащания в брой трябва да разполага с касов апарат. Изключение са търговците, които ползват пощенски паричен превод, при който издаването на касова бележка не е необходимо. Това са най-вече онлайн търговците, на които им се плаща с наложен платеж чрез куриера.

Във всеки друг случай на плащане в брой търговецът е абсолютно задължен да издаде фискален бон. Когато получава плащане в брой от друг търговец, освен касовия бон, се издава и фактура.

Фактури се издават винаги между търговци. Когато плащането е станало по банков път, касов бон не е необходим.

Често клиенти ни питат как да издават фактури. В интернет могат да се намерят удобни софтуери за фактури, някои от които са безплатни до издаването на определен брой документи.

ДДС регистрация

Най-грубо казано, два са видовете регистрация по ДДС:

 • Задължителна – когато фирмата предоставя/получава услуги от ЕС и когато оборотът достигне 50 000 лева в рамките на последните 12 последователни месеца;
 • Доброволна – търговецът не е задължен да го направи, но преценява, че бързо ще покрие някое от задължителните изисквания или други обстоятелства го налагат.

Всички фирми, които са регистрирани по ДДС изготвят и подават ежемесечно отчети към Приходната агенция. На база тези отчети се определя дали фирмата има данък за внасяне, или за възстановяване.

Както виждаме, много са фирмените процеси, които са задача на счетодството, имайки предвид, че тук засягаме само основните. В този смисъл, по отношение на счетоводното обслужване, можем да кажем в заключение – счетоводството е перо от нашия бизнес, което не просто е необходимо. То е абсолютно задължително. Инвестирайте в качествено счетоводство.

GDPR – Регламент за защита на личните данни

На 25.08.2018 г. официално влезе в сила Общият регламент относно защита на данните, който е по-известен просто като GDPR (General Data Protection Regulation). Този регламент изисква от абсолютно всички фирми да въведат правила за обработване на личните данни на физическите лица, както и да следват специални процедури във връзка със съхранението и обработването на тези данни. В противен случай глобите, налагани от Комисия за защита на личните данни са сериозни.

Кои фирми обработват лични данни? В общи линии няма работеща организация, която да не обработва лични данни. Всички те са длъжни да спазят изискванията на закона и да въведат правилата за съхранение и обработване на личните данни, като глобите за тези, които не спазват изискванията на GDPR, са доста неприятни.

Истината за Регламента е, че услугите по въвеждането му са скъпи и едно индивидуално внедряване на GDPR в отделна организация обикновено започва от порядъка на 800-1000 лева за най-елементарните случаи.

Екипът ни установи, че микро и малките фирми не са склонни да заделят такава сума от бюджета си с надеждата, че тях няма да ги засегне. Никой обаче не е застрахован.

Затова решихме да създадем GDPR услуга, която да е достъпна и за тази част от малкия бизнес, която не може да си позволи индивидуално въвеждане. Създадохме GDPR пакет, който включва както всички необходими документи, така и наръчник за ползването им и прилагането на изискванията на Регламента.

Дотук стигнахме до заключение, че всеки бизнес абсолютно задължително трябва да се погрижи минимум за две задължителни неща при своето стартиране:

 1. Счетоводно обслужване;
 2. Внедряване на GDPR.

И ако това са два абсолютно задължителни елемента, които законът изисква, то има и редица други, които не са задължителни, но всеки отговорен бизнес собственик би следвало да обмисли. Ето какви смятаме, че са те.

Допълнителни препоръки

Договори

Сключването на договори е съществена част от всеки бизнес. От сериозна важност е да сме сигурни, че всеки договор, който подписваме, защитава нашите бизнес интереси и няма риск да ни навреди.

Затова е добре да се доверим на специалисти за изготвяне на договори за нашия бизнес или най-малкото да бъде прегледан от юрист.

Търговска марка

Защитата на нашия бизнес чрез регистрация на търговска марка, е единственият начин да си гарантираме, че ще го предпазим от посегателство по отношение на бранда, който ползваме. Да имаме регистрирана фирма, която носи името на бранда е недостатъчно и не защитава по никакъв начин нашия бизнес.

Органът за правна закрила на търговските марки в България, е Патентното ведомство.

Правен абонамент

Всеки, който желае да получи тези и много други правни услуги на изключително достъпни цени, може да се възползва от нашия правен абонамент. С него клиентите ни получават безплатни правни услуги и огромни отстъпки, като например 60% отстъпка при изготвянето на договори, 20% отстъпка за регистрация на марка и внедряване на GDPR и много други.

Заключение

В обобщение можем да кажем, че всеки, който иска да стартира и развие устойчив бизнес, следва да подхожда отговорно и разумно в неговото управление и изборите, които прави за него.

Не забравяйте – кадърното счетоводство е ключов фактор и е задължителен елемент. Въвеждането на изискванията на GDPR е задължително изискване на закона.

Допълнителните грижи, като това да доверяваме на компетентни юристи да изготвят или проверяват договорите, които сключваме, както и защитата чрез търговска марка, не са изисквания на закона, но са силно препоръчителни за всеки отговорен бизнес собственик.

Разбира се, има още много неща, за които трябва да се грижим, когато имаме бизнес, но смятаме, че засегнахме всичко неотложно и важно.

Всеки, който желае консултация по въпроси, свързани с правните и счетоводни изисквания при стартиране на бизнес, може да се свърже с нас.

Как да превърнем идеята си в печеливш бизнес

Грег Брокуей е стартирал големи брандове, които се занимават с проблеми в сферата на пътуванията. Проблемът за него обаче е в непрекъснатите местения, свързани с неговия бизнес. „Всеки път щом се местим, имаме проблеми с обзавеждането, защото обикновено не пасваше в новата къща и това ме влудяваше“, казва той. Съпругата му отделяла доста време, за да търси подходяща къща за поредното им местене. В един момент това просто им омръзнало.

Така Брокуей стартирал Chairish – онлайн магазин за качествено винтидж обзавеждане и декор, заедно с жена си Анна. Това е идея, която се заражда благодарение на собтвения опит и собствените нужди, както и проблемите, свързани с тях.

Идеята бързо се отплатила – още през първия ден продали доста стока без каквато и да било реклама и с минимален трафик на сайта. Били просто шокарани от резултатите и вече знаели, че са се натъкнали на златна мина.

Огромният първоначален интерес им дал да разберат, че фирмата им може да просперира сериозно въпреки че не били направили кой знае какво пазарно проучване. „Има си начини, по които да видиш дали една идея би се превърнала в добър бизнес“, казва Брокуей и добавя: „Повечето инвеститори искат да започнат бизнес, когато можеш да им гарантираш, че клиентите ще им докарват повече пари, отколкото те ще харчат, за да ги намерят. Когато бизнесът ти стигне до тази точка, става твърде лесно. Но трудната част е да определиш дали една идея има потенциала да се развие в печеливш бизнес“.

Обърнахме се към опитни предприемачи, които ни дадоха тяхното виждане по въпроса със стартирането на нов бизнес. Дали твоята идея отговаря на изискванията?

1. Идеята ти трябва трябва да решава проблем

Някои идеи могат да предложат невероятно решение на даден проблем или пък правят живота по-лесен и ефикасен, достъпен и т.н. „В самото начало сте единственият си клиент“, казва Джесика Ливингстън, съосновател на компания, която е финансирала повече от 700 бизнес старта. „Вероятно правиш нещо, което да реши твой собствен проблем“.

Въпросът е да успееш да намериш нещо, което да е специфичен проблем и за други хора. През 2013 г. компанията на Ливингстън финансирала фирма, регистрирана от един човек, която се казвала Medisas. Това била фирмата на един физик, който искал да се справи с един сериозен проблем на болниците – предаването на пациентите и информацията за тяхното състояние на лекарите, които застъпват смяната. Този момент може да доведе до 60 000 случаи на смърт годишно.

„Той регистрира фирма, чиято цел беше да създаде софтуер, който да се справи с този немалък проблем и да се избегнат грешките при писането на ръка, а и нищо да не се губи на лепящи се бележки“, казва Ливингстън.

Понякога се налага да промениш нещо, за да опредлиш проблема. Когато Лиза Фалцоне и нейният бизнес партньор стартирали компанията си в Сан Франсиско – Revel Systems, оригналният план бил да създадат апликация, чрез която да поръчваш храна от ресторанти. „Бяхма на среща с първия си клиент, на когото искахме да продадем апликацията“, разказва Фалцоне. „Идеята много му хареса, но искаше специална система за плащане, защото мразеше да работи с POS компании, които няма как да му се обадят обратно. Казах му, че ще измислим нещо за него. Така започнахме. Разбрахме, че начинът на плащане е огромен проблем. Ние обаче видяхме начин да го разрешим и да направим живота на хората по-лесен“.

Днес Revel Systems продава iPad POS системи за плащане в киносалони, стадиони, ресторанти, магазини и какво ли още не.

2. Трябва да се отдадеш дългосрочно

Ако мислиш, че няма да можеш да вложиш цялото си време и енергия, за да превърнеш идеята си в бизнес, то най-добре изобщо да не се занимаваш. Ливингстън често среща тази ситуация в нейния бранш. Когато един бизнес не се разраства достатъчно бързо за вкуса на собственика, той обикновено отива в офиса й и казва, че просто не смята, че това е неговият бизнес и не му е толкова интересно. „Тогава просто не мога да разбера защо изобщо започват“.

„Честно казано“, добавя тя, „може да се наложи да минеш през толкова много проблеми, толкова много пъти нещата могат да се объркат, когато стартираш един бизнес, че ако нямаш страстта да се занимаваш с него, най-вероятно впоследствие ще се откажеш“.

3. Хората трябва да обичат продукта ти

Другите хора трябва да бъдат развълнувани за идеята ти, колкото и ти. „Ако предварително имаш хора, които искат продукта ти, това обикновено е знак, че вероятно си на правия път и можеш да действаш“.

Започни да тестваш идеята и да показваш прототипа на приятели, семейство, а колкото се може по-скоро и на потенциални клиенти. Когато започнеш да разкриваш идеята си на други хора, не се притеснявай, че не всички, на които ще я споделиш, ще я обикнат. Процесът ще бъде с цел да разбереш какви хора евентуално биха купили продукта или услугата ти. Хората, които разберат идеята ти и ще се възползват от нея, ще убедят инвеститорите, че това, което правиш, си струва инвестицията.

Освен това, одобрението невинаги ще идва откъдето очакваш. Брокуей казва, че когато е стартирал компанията си за пътувания, чиято цел била да организира пътуванията на хората и улесни живота им, доста умни и успели хора са му казвали, че нямат нужда някой да организира пътуванията им, защото си имат секретарка, която може да свърши тази работа. Той обаче продължил, защото получавал окуражаващи и-мейли от обикновени хора, които били възхитени от услугата. Това му дало увереност да не се отказва и да го направи, въпреки неодобрението на богатите, които просто не схващали идеята.

Този ранен етап на тестване може също да ти помогне да откриеш точки, на които да наблегнеш, когато започнеш да рекламираш продукта. Когато Лукаш и неговият партньор Майк Жимчак направили прототип на първия продукт, излязъл от тяхната компания OrigAudio  – сгъваеми картонени говорители, те осъзнали, че навлизат в екологичната сфера с подобен продукт. Показали го на няколко приятели и те всички били очаровани и потвърдили, че биха си ги купили.

4. Придържай се към простото и лесно за обратна връзка

„Много хора казват, че съм могъл да направя по-добра Expedia, ако съм бил обединил всичко – полет, кола, хотел, дестинация, забавления, ревюта от клиенти…“. Всяко едно от тези неща е голям проблем, а когато се опитваш да се справиш с всичко, то е твърде вероятно да не направиш нищо. Брокуей мисли, че е голяма грешка да се опитваш да добавяш непрекъснато някакви неща към основния продукт само и само да привлечеш вниманието на хората.

Придържайки се към първоначалната идея и без излишно да се опитваш да усложняваш нещата, ще избегнеш доста главоболия, а вероятно и разходи. Това е урок, който е струвал доста скъпо на Брокуей и неговата компания TripIt. Той признава, че са допуснали грешка като са наблъскали апликацията си с ненужно много опции и информация, които хората просто не ползвали. Вместо това те търсели наистина проста за употреба апликация, която да им помогне да организират пътуването си.

Ако по време на тестването установиш, че хората се фокусират само върху конкретен аспект от бизнес идеята ти, обмисли добре варианта просто да се отървеш от ненужното, на което никой не обръща внимание. Истината е, че в повечето случаи времето и финансите са ограничени, така че гледайте да се фокусирате само върху това, което правите наистина добре.

Старайте се да направите нещата възможно най-просто и разбираемо за хората. Следете внимателно как хората използват продукта и го напасвайте именно според техните нужди. Това е начинът да продаваш добре.

5. Избери подходящия момент

Готов ли е пазарът за теб? Много пъти се е случвало различни идеи да бъдат опитвани, но безуспешно. По-късно биват съживявани и този път проработват. Много е важно, ако ще пускаш стара идея, която не е проработила първия път, да анализираш ситуацията и времето, в което тази идея не е успяла, защо не е успяла, да прецениш как светът се е променил от тогава, защото светът днес се променя адски бързо, и да напаснеш идеята според съвременните нужди на хората.

Влиянието на съвременните технлогии е огромно и това е нещо, с което трябва да се съобразиш. Като шеф на твоя собствен проект, ти не можеш да контролираш всичко, включително дали идеята ти не се е появила твърде рано. Можеш обаче да следиш внимателно ситуацията и промените, които настъпват в бизнес средата и да напансеш идеята си според промените на времето, в което живеем. – entrepreneur.com