Увеличение на уставния капитал

Екипът ни предлага пълна услуга по увеличаване на капитала дружествена с ограничена отгоровност. За оферта и повече информация, свържете се с нас.

Капиталът в дружеството с огранична отговорност е константна величина. Възможно е да се променя само по определен в закона ред – може както да се увеличава, така и да се намалява. Тази промяна неминуемо е свързана с промяна и на дружествения договор или учредителния акт, защото капиталът фигурира там.

Увеличението на капитала не означава непременно, че в дружеството влизат нови средства и имуществени права, защото увеличението може да бъде номинално, т.е., че няма да постъпят нови средства, а увеличаването на капитала става за сметка на имуществото на дружеството. При ефективното увеличение може да се говори за постъпване на нови средства във фирмата. Те могат да дойдат както от настоящите съдружници, така и от новодошли такива.

Още от блога: Искате да печелите добре? Не правете тези грешки.

Предпоставки за увеличение на капитала

Предпоставките за увеличаване на капитала могат да бъдат много и различни – необходмост от нови средства, за да се разшири производството, за да се подобри имиджа на дружеството – придобива по-голяма тежест и респект, гаранционната функция се увеличава. Една от основните фукнции на капитала, е именно тази – да гарантира на бъдещите кредитори на дружеството, че същото има средства да обезпечи евентуалните си задължения.

Затова много специалисти в областта на търговското право се обявиха против промяната в закона, която намали изискването за минимален капитал в дружествата с ограничена отговорност от 5000 лева на 2 лева. Това до голяма степен обезсмисля именно тази негова основна функция – гаранционната.

Поради тази причина ние съветваме клиентите си да не регистрират фирми с капитал от 2 лева, което освен че изглежда несериозно, е и предпоставка за останалите участници в оборота да гледат с недоверие на фирма, основана на базата на 2 лева, което реално е стартиране на бизнес без капитал.

Увеличението на капитала винаги е свързано с решение на общото събрание или с решение на едноличния собственик на капитала при ЕООД. Това решение следва да се изпълни като се впише в търговския регистър протоколът от същото, като към заявлението по образец А4 се прилагат още доказателства за увеличения капитал, както и актуализираният дружествен договор/учредителен акт.

Начини за увеличение на капитала

Три са основните начини, по които може да се увеличи капиталът.

Увеличаване на дяловете – става като се промени стойността им. Например от 100 лева на 200 лева, като увеличението става пропорционално на дяловете.

Записване на нови дялове. Тук вариантите са два – или настоящите съдружници записват нови дялове, или в дружеството влизат нови съдружници, които също записват нови дялове.

Само общото събрание на дружеството с ограничена отговорност може да вземе решение за промяна в капитала. Обикновено такова решение се взима с единодушие от всички съдружници. В търговския регистър трябва да се впише както самото решение, така и начина, по който е увеличен капиталът. Както при първоначалната регистрация на фирмата, така и при увеличението на капитала, е допустимо да се внесе само част от него, след което в двегодишен срок да се довнесе остатъкът.

Вписването в търговския регистър предполага увеличението да е прието, да е внесен поне 35% и да е поето задължението за довнасяне на останалата част от капитала в рамките на 2 години.