sdrujenie

Този материал е посветен на юридическите лица с нестопанска цел, в частност сдруженията, както и техните разновидности. Екипът на правно-счетоводно дружество Profirms предлага пълна услуга по регистрация на всякакви видове сдружения.

Сдруженията с нестопанска цел, както става ясно и от наименованието им, са организации, които нямат за цел търговска дейност и печалба. За разлика от търговските дружества, юридическите лица с нестопанска цел, известни още и като НПО, не правят бизнес и не целят стопански резултати.

Въпреки това, чл. 3, ал. 3 от ЗЮЛНЦ казва, че юридическите лица с нестопанска цел могат да извършват допълнителна стопанска дейност само ако е свързана с предмета на основната дейност, за която са регистрирани, и като използват прихода за постигане на определените в устава или учредителния акт цели.

Възникването и дейността на сдруженията с нестопанска цел са уредени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Освен сдруженията, другият вид такива лица, са фондациите.

Този материал ще бъде посветен изцяло на сдруженията.

Сдруженията с нестопанска цел са два вида – сдружения в частна полза и сдружения в обществена полза.

Сдружение с нестопанска цел в частна полза

Каква е разликата между сдруженията в частна и сдруженията в обществена полза? Те са няколко, но на първо място трябва да отбележим целите, за които се учредява сдружението.

Когато искаме да регистрираме сдружение с нестопанска цел в частна полза, обикновено става дума за дейност, която е в интерес на определен кръг лица. Това могат да бъдат, както самите членове на сдружението, така и лица от други групи, като например представители на дадена професия. Винаги обаче говорим за определен и ограничен кръг от лица, но не и за обществото като цяло.

Сдруженията с нестопанска цел в частна полза могат да се преобразуват в такива в обществена полза, докато обратното не е възможно.

Юридическите лица с нестопанска цел в частна полза се учредяват от най-малко три лица, без значение юридически или физически.

Ораните на сдруженията са минимум два – общо събрание, което е върховният оран и управителен съвет или управител. Управителният съвет се състои от поне три лица, като законът предвижда управителният оран на сдруженията с нестопанска цел да бъде и едноличен – управител.

Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност

Както вече стана ясно, сдруженията в частна полза се учредяват, за да бъдат полезни на определен кръг от лица, който е специфичен. При сдруженията, които се регистрират за осъществяване на общественополезна дейност, самото наименование красноречиво говори за обхвата им – те са предназначени и могат да бъдат от полза на цялото общество.

Този вид юридически лица с нестопанска цел не могат да се преобразуват в такива в частна полза.

За разлика от сдруженията в частна полза, тези в обществена се учредяват от най-малко седем физически или три юридически лица. Системата на управление също е двустепенна, като имаме общо събрание и управителен съвет, които са колективни орани. Управителният съвет се състои най-малко от три лица. Управителният орган може да бъде и едноличен – управител.

Ако може да се говори за някакви предимства пред сдруженията в частна полза, то тези в обществена се ползват с някои привилегии.

Например, чл. 4, ал 1 от ЗЮЛНЦ казва, че държавата може да подпомага и да насърчава юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в обществена полза, чрез данъчни и други финансови и икономически облекчения, както и финансирания при условия и по ред, определени в съответните специални закони и при съобразяване с правилата по държавните помощи.

Учредяване и регистрация на сдружение с нестопанска цел

От 01.01.2018 г. регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел премина към Агенция по вписванията. До този момент това се случваше в окръжните съдилища по адреса на лицето.

За да се пристъпи към регистрация на сдружението, то трябва да бъде учредено на нарочно учредително събрание. Както стана ясно, в зависимост от вида на НПО-то, неговите учредители следва да бъдат минимум три физически или юридически лица при сдруженията в частна полза и седем физически или три юридически, когато се учредява сдружение за общественополезна дейност.

Какви са необходимите документи за регистрация на сдружение?

На първо място следва да отбележим учредителния протокол, който се съставя при учредителното събрание на самото сдружение. В него се посочват основните реквизити на организацията и се приема нейният устав. Изискванията за неговото съдържание са изчерпателно посочени в чл. 20 от ЗЮЛНЦ:

 1. наименованието;
 2. седалището;
 3. целите и средствата за тяхното постигане;
 4. определянето вида на дейност съгласно чл. 2;
 5. предмета на допълнителната стопанска дейност;
 6. органите на управление;
 7. клоновете;
 8. правомощията на органите на сдружението;
 9. правилата относно начина на представляване на сдружението;
 10. правилата относно възникването и прекратяването на членството, както и реда за уреждане на имуществените отношения при прекратяване на членството;
 11. срока, за който е учредено сдружението;
 12. реда за определяне на размера и начина на внасяне на имуществените вноски;
 13. начина на разпределение на останалото имущество след удовлетворяването на кредиторите.
Сред останалите учредителни документи, са списък на учредителите, подписан от всеки от тях, образец от подписа на представляващите сдружението, декларация по чл. 13, ал 4 от ЗТРРЮЛНЦ, както и документ за платена държавна такса в размер на 25 лева, ако документите се подават по електронен път или 50 лева, ако се подават на хартия в Агенция по вписванията.