Управител на фирма

Управителят е неизменна част от всяко едно капиталово дружество. Ролята му е свързана с представителство, организация и ръководство на търговското дружество. Всяка фирма може да има повече от един управител. Когато са повече, те могат да управляват както заедно, така и поотделно, в зависимост от това какво е записано в дружествения договор на фирмата.

Обикновено управителят е физическо лице, но няма разпоредба, която изрично да урежда този въпрос. Няма изискване той да бъде съдружник в дружеството, чийто управител е. Без съгласието на общото събрание, управителят не може да извършва каквито и да е сделки, било то от чуждо или от свое име, да участва в други търговски дружества, да ръковди други фирми, като не може и да учредява нови такива от името на управляваното от него дружество с ограничена отговорност.

Общото събрание на дружеството избира управителя, като той може да бъде посочен в дружествения договор. Избира се с обикновено мнозинство в случай, че учредителният договор/акт не предвижда друго. Дали е акт или договор зависи от вида на дружеството с ограничена отговорност. Ако решите да прибегнете до откриване на ЕООД, то ще имате учредителен акт, в който ще посочите управителя, а при обикновеното ООД, ще имате дружествен договор, в който също се посочва управител на фирмата. Между търговското дружество и управителя като орган на същото не възниква правоотношение. Такова има между управителя в качеството му на физическо лице и фирмата, като за целта се сключва договор за управление и контрол, който не е необходимо да се вписва в търговския регистър.

Как да сменим управителя на нашата фирма?

На първо място този акт е свързан с вземане на решение от страна на общото събрание на дружеството за смяна на управителя. Процедурата започва именно с това. За проведеното общо събрание задължително се съставя протокол, в който надлежно се посочват всички взети решения. След като се състави протоколът, следва взетите решения да бъдат отбелязани и в дружествения договор на фирмата. Как седи въпросът с подаване на документите в Агенцията по вписванията? Ако на мястото на досегашния управител назачаваме нов, то последният задължително подава документите за вписвание в Тъговския регистър. Ако назначаваме нов управител без да отстраняваме стария, то всеки от двамата може да входира документацията.

Документи, изискващи нотариална заверка.

Няма как да се впише нов управител на фирма без образаец от подписа му да бъде нотариално заверен преди подаването на документите за вписване. За съжаление таксите на нотариусите за тази заверка варират. Може да попаднете на такъв, който ще Ви вземе 6 лева, но има и такива, които за заверка на спесимен с подписа на управителя, ще Ви таксуват с цели 18 лева!

Декларации

Наред с изброените дотук документи, управителят подписва и следните декларации – декларация по чл. 141 от ТЗ, декларация по чл. 142 от ТЗ, както и декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър. За тях не се изисква нотариална заверка на подписа.

Заявление по образец

Заявлението, с което се заявява смяната на управителя, е А4. Няма нужда да го попълвате цялото, а само полетата, които касаят извършваната от Вас промяна. Попълнете и името на управителя, който заличавате, като срещу името му ще намерите квадратче „заличаване”, което задължително трябва да попълните за управителя, който напуска дружеството.

При правилно изпълнение на процедурата, би следвало в рамките на 3-4 работни дни, промяната да бъде вписвана в търговския регистър.

Ако проявявате интерес в областта на корпоративното право, може подробно да разгледате нашия сайт, свързан с учредяване на фирми и всичко, което касае правното им обслужване. Разбира се, смяна на управителя, е услуга, която нашето дружество предлага.