Продажба на ЕТ

Екипът ни от юристи предлага извършването на тази услуга. За повече информация, можете да се свържете с нас по удобен за Вас начин.

В този материал ще разгледаме прехвърлянето на фирмата на едноличен търговец като съвкупност от права, задължения и фактически отношения по чл. 15 от Търговския закон. Това е начинът за прехвърляне на фирма на едноличен търговец, при който за разлика от капиталовите търговски дружества нямаме дружествени дялове, посредством които да се прехвърли дружеството. Този способ обаче може да се приложи и за дружествата с ограничена отговорност. Ще разгледаме двата обичайни варианта – продажба на ЕТ на дружество и на физическо лице.

Още от блога: Превърни идеята си в бизнес

Прехвърляне на ЕТ на ЕООД/ООД

Този вид прехвърляне на едноличен търговец става посредством нотариално заверен договор за покупко-продажба на предприятие на ЕТ съгласно чл. 15 от ТЗ. Преди да се премине към вписване на сделката в Търговския регистър, следва едноличният търговец да уведоми съответната териториална дирекция на НАП по седалището на търговеца за прехвърлянето на предприятието във връзка с чл. 77 от ДОПК. Във връзка с това уведомяване на НАП, Агенцията по приходите издава удостоверение, което е необходимо за вписване на сделката по прехвърлянето в Агенция по вписванията.

От страна на дружеството с ограничена отговорност, което ще бъде в ролята на купувач, се изисква общото събрание/едноличният собственик на капитала, да вземе решение за закупуване на предприятието на едноличния търговец. След взимането на това решение и сключването на договора, следва сделката да се впише по партидата както на приобритателя, така и на отчуждителя. За целта, при сключване на договора, се избира една от двете страни, която да се заеме с вписването в Търговския регистър.

Важно за отбелязване обстоятелство, е защитата, която предвижда търговският закон по отношение на кредиторите на отчуждителя. Тя се изразява в обстоятелството, че ако не е договорено друго между страните, то очтуждителят и правоприемникът отговарят солидарно до размера на получените права.

Също така кредиторите са длъжни да се обърнат първо към отчуждителя на предприятието за своите вземания. Правоприемникът управлява отделно прехвърленото предприятие в срок от 6 месеца, в който всички кредитори, на която и да е от двете страни, без обезпечени вземания, възникнали преди датата на сключване сделката, могат да поискат удовлетворяване или обезпечение на вземанията си.

Прехвърляне на ЕТ на физическо лице

На практика такава сделка е невъзможна за сключване. Търговско предприятие може да бъде прехвърлено единствено на лице, притежаващо качеството търговец, а физическите лица не са такива. Ето защо, в такива случаи се прибягва до едновременното подаване на две заявления по образец – В1 за вписване на сделката по прехвърлянето и А1 – заявление за първоначално вписване на едноличен търговец.

Това всъщност е и единствената разлика, когато говорим за прехвърляне на предприятието на ЕТ на капиталово дружество и на физическо лице. Всички останали стъпки от процедурата, която описахме по-горе, важат и тук без изключения.