Удостоверение за актуално състояние

Кантора Profirms предлага тази услуга на своите клиенти.

Как да се снабдим с Актуално състояние?

След регистрация на фирма, ако желаете можете да се снабдите с удостоверение за актуално състояние. То може да бъде поискано от всеки за всяка фирма и от всяко звено на Агенция по вписванията. Начините за получаване на удостоверението са 2:

1. На място в Агенция по вписванията

За целта трябва да се разходите до Агенцията, където на място можете да заплатите 10 лева за самия документ и 2 лева за банковия превод, който ще ви се наложи да направите. В София има клон на банката в самата Агенция, затова може да платите направо там. За други градове, в които няма такъв клон, заплатете предварително по банковата сметка на Търговския регистър, която е посочена на сайта им. На гише казвате ЕИК на фирмата, за която желаете да Ви бъде издадено актуалното състояние, и след малко го получавате.

2. Интернет

За да ползвате този вариант, трябва да се регистрирате на сайта на Търговския регистър с потребителско име и парола. След като го направите, отивате на началната страница, на която избирате „Електронни услуги“ и търсите „Удостоверения за актуално състояние, вписвания, обявявания, преписи“ в лявата част на менюто. Кликвате, въвеждате ЕИК на фирмата, след което ще трябва да заплатите по електронен път такса в размер на 4 лева, както и 1.50 лева за банков превод. Удостоверението получавате на посочен от Вас и-мейл адрес или в „Моите плащания“ на началната страница на ТР.

Какво е Удостоверение за актуално състояние?

Актуалното състояние е документ, който се издава от Търговския регистър в удостоверение на това, че дадена фирма съществува, като в него са посочени и нейните основни реквизити – наименование, единен идентификационен код, седалище и адрес на управление и т.н. То може да Ви послужи пред трети лица за доказване на вписани обстоятелства или пък, ако искате Вие самите да проверите актуалното състояние на дадена фирма. Всеки  може да поиска издаването на удостоверение за актуално състояние, за която и да е фирма, от което и да е териториално звено на Агенция по вписванията. Няма изискване да сте управител на съответната фирма, нито пълномощник – всеки може да поиска издаването на такъв документ за всяка фирма, вписана в Търговския регистър.

Интересно от нашия блог: Какво ще научиш, стартирайки собствен бизнес

Къде е необходимо да се представи Актуалното състояние?

Няма да е преувеличено, ако кажем, че често се злоупотребява с изискването за представяне на удостоверение за актуално състояние пред различни институции. Нашето виждане по въпроса е, че наличието на Търговски регистър напълно обезсмисля съществуването на този документ. Смятаме така, защото информацията, която се съдържа в едно актуално състояние е налична именно на сайта на ТР и там можете да се запознаете достатъчно подробно с обстоятелствата на всяко едно търговско дружество или едноличен търговец.

Очевидно законодателят е на нашето мнение, защото чл. 23, ал. 4 от Закона за Търговския регистър казва, че никаква държавна институция, община и дори банка не могат да изискват от Вас удостоверение за актуално състояние във връзка с обстоятелства, които са вписани в Агенцията. Това са отнася и за случаите, в които кандидатствате за обществена поръчка. Тогава също не сте длъжни да предоставяте нищо повече от ЕИК.

Ако все пак в някой от изброените случаи някои неподготвен служител настоява да получи удостоверението, може да го запознаете с разпоредбата на споменатия чл. 23, ал. 4 от ЗТР, както и с глобите, които са заложени в закона за неправомерно изискване на документа, а те варират от 100 до 500 лева.