Дългогодишният опит на счетоводна къща Профирмс Акаунтинг ООД в счетоводното обслужване на стартиращи и вече съществуващи бизнеси на местни и чуждестранни клиенти, както и стремежът екипът ни да е на най-високо ниво на информираност за актуалните счетоводни и финансови инструменти и механизми, постоянно ни насърчава да търсим нови и различни възможности за икономическо развитие и устойчивост.

Всичко това е с една основна цел – да сме конкурентоспособни и в състояние да предлагаме актуални качествени услуги в дългосрочен план.

Целта на тази публикация е да уведомим нашите партньори и бъдещи клиенти, както и за постигане на оптимална информираност на обществеността, че и ние от Профирмс Акаунтинг ООД, както и хиляди други малки предприятия у нас, се възползвахме от подкрепата на Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 в така усложнената пандемична обстановка.

С лекота преминахме през етапа на кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, реализирана от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и в момента сме във фаза на изпълнение на проекта ни, със сключен административен Договор за БФП  № BG16RFOP002-2.073-3132-C01 на обща стойност 4 014.00 лв.

Безвъзмездните финансови средства, които получихме от ОПИК по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ са предоставени по две направления :

  • 3 411.90 лв са средствата от европейско финансиране и
  • 602.10 лв от национално съфинансиране.

Чрез осигурения оперативен капитал на “Профирмс Акаунтинг” ООД, а и на българските микро и малки предприятия като цяло, ще се спомогне за постигане на основна цел през 2020г.: справяне с последиците от пандемията COVID-19, постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Период на изпълнение на проекта: 3месеца.

Начало: 14.07.2020 г.

Край: 14.10.2020 г.

Благодарение на получената БФП по ОПИК 2014-2020, ние от Профирмс Акаунтинг ООД ще преодолеем недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 и ще продължаваме да предоставяме на клиентите си професионални счетоводни услуги и консултации.