Профирмс / Услуги / Вписване на прокурист

Повече за прокуриста и договора за прокура

Прокуристът е физическо лице, натоварено и упълномощено от търговеца да управлява фирмата му срещу възнаграждение. От тук следва, че по съществото си той е пълномощник на търговеца, който задължително е физическо лице и получава възнаграждение за своето управление.

Упълномощаването може да бъде дадено на повече от едно лице за отделно или съвместно упражняване. Упълномощаването на прокуриста става с нотариално заверен договор за прокура и трябва да се заяви от търговеца за вписване заедно с образец от подписа на прокуриста.

Прокуристът се подписва, като прибавя към фирмата своето име и добавка, която сочи прокурата.

Прокуристът е и търговски управител, а не само представител на търговеца пред третите лица. Управлението се състои в регулирането на отношенията вътре в търговското предприятие.

Обемът на представителната власт е широк – всичко, което може да прави и търговецът. Той има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с упражняване на търговското занятие, да представлява търговеца, да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

Ограниченията в представителната власт, произтичащи от уговорки между търговеца и него, нямат действие по отношение на трети лица. Тези ограничения имат значение във вътрешните им отношения.

Изключение от общата постановка е, когато упълномощаването бъде ограничено само за дейността на отделен клон – тогава то има действие спрямо трети лица.

Прокурист може да бъде само дееспособно физическо лице. Не е възможно той да бъде представител на съответния търговец в качеството му на негов орган, т.к. ще е налице сливане (обемът на правомощията на органа е по-широк). Прокуристът не е търговец а представлява търговеца.

Ако искате бързо и безпроблемно назначаване на прокурист на Вашата фирма, не се колебайте, да се свържете с нас.

Profirms гарантира за високото качество на предлаганите услуги с възможността да получите парите си обратно в случай, че услугата, за която сте ни потърсили не бъде изпълнена според предварителната уговорка.

Цена на услугата можете да намерите тук.

Разгледайте и някои от другите ни услуги, близки до тази, като например смяна на управител.

Правният ни абонамент дава 50% отстъпка от хонорара за тази услуга