Такси на Търговския регистър

Profirms.bg – правни и счетоводни услуги за Вашия бизнес

Ето ги и дългоочакваните такси на Агенция по вписванията, които отдавна се афишират. Измененията са факт и са официално влезли в сила от 14.02.2014 г. В този материал Ви предоставяме таксите, които се събират във връзка с работата на Търговския регистър. Основната промяна, както вече сме посочили в предните два материала по темата, е по отношение на таксата за регистрация на фирма както на хартиен носител, така и по електронен път. Новите такси гласят, че занапред ще се събират 110 лева за регистрация на дружество с ограничена отговорност, ако подадете документите си лично на гише в Агенцията и 55 лева, ако документите се подадат по електронен път.

Ако желаете да стартирате собствен бизнес или вече имате такъв, можете да разгледате нашите правни и счетоводни услуги. При необходимост да ползвате наша услуга ще получите БЕЗПЛАТНА консултация за Вашия бизнес.

Раздел II.
„а“ Такси, събирани по Закона за търговския регистър (Нов – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.)

Чл. 16а. (Нов – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.) (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) По заявление за вписване на обстоятелства в търговския регистър се събират такси, както следва:

1. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на едноличен търговец30 лв.;
2. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на събирателно дружество; на командитно дружество100 лв.;
3. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в
сила от 14.02.2014 г.) на дружество с ограничена отговорност; на
еднолично дружество с ограничена отговорност
110 лв.;
4. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на акционерно дружество; на еднолично акционерно дружество360 лв.;
5. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на командитно дружество с акции360 лв.;
6. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в
сила от 14.02.2014 г.) на акционерно дружество за извършване на банкова и
застрахователна дейност
1300 лв.;
7. (отм. – ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.)
8. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на клон на чуждестранен търговец340 лв.;
9. (изм. – ДВ, бр. 27 от 2013 г., в
сила от 15.03.2013 г., изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от
14.02.2014 г.) на европейско обединение по икономически интереси и на
поделение в Република България на европейско обединение по икономически
интереси
100 лв.
10. (отм. – ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.)
11. (изм. – ДВ, бр. 27 от 2013 г., в
сила от 15.03.2013 г., изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от
14.02.2014 г.) на европейско дружество
360 лв.
12. (отм. – ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.)
13. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на залог или запор на дружествен дял40 лв.;
14. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на залог на търговско предприятие80 лв.;
15. на прехвърляне на предприятие на едноличен търговец30 лв.;
16. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на прехвърляне на предприятие във всички останали случаи80 лв.;
17. (изм. – ДВ, бр. 27 от 2013 г., в
сила от 15.03.2013 г., изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от
14.02.2014 г.) на преобразуване на търговско дружество, включително на
европейско дружество със седалище в Република България в акционерно
дружество със седалище в Република България и на търговски дружества с
участие на дружества от държави – членки на Европейския съюз, или от
други държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо
пространство, когато приемащото или новоучреденото дружество е със
седалище в Република България
180 лв.;
18. (отм. – ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.)
19. (отм. – ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.)
20. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на други обстоятелства, подлежащи на вписване за първи път40 лв.

(2) (Нова – ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. – ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) По заявление за вписване на обстоятелства в търговския регистър, подадено по електронен път, се събират такси, както следва:

1. на едноличен търговец15 лв.;
2. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на събирателно дружество и на командитно дружество50 лв.;
3. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в
сила от 14.02.2014 г.) на дружество с ограничена отговорност и на
еднолично дружество с ограничена отговорност
55 лв.;
4. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на акционерно дружество и на еднолично акционерно дружество180 лв.;
5. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на командитно дружество с акции180 лв.;
6. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в
сила от 14.02.2014 г.) на акционерно дружество за извършване на банкова и
застрахователна дейност
650 лв.;
7. (отм. – ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.)
8. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на клон на чуждестранен търговец170 лв.;
9. (изм. – ДВ, бр. 27 от 2013 г., в
сила от 15.03.2013 г., изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от
14.02.2014 г.) на европейско обединение по икономически интереси и на
поделение в Република България на европейско обединение по икономически
интереси
50 лв.;
10. (отм. – ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.)
11. (изм. – ДВ, бр. 27 от 2013 г., в
сила от 15.03.2013 г., изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от
14.02.2014 г.) на европейско дружество
180 лв.;
12. (отм. – ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.)
13. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на залог или запор на дружествен дял20 лв.;
14. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на залог на търговско предприятие40 лв.;
15. на прехвърляне на предприятие на едноличен търговец15 лв.;
16. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на прехвърляне на предприятие във всички останали случаи40 лв.;
17. (изм. – ДВ, бр. 27 от 2013 г., в
сила от 15.03.2013 г., изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от
14.02.2014 г.) на преобразуване на търговско дружество, включително на
европейско дружество със седалище в Република България в акционерно
дружество със седалище в Република България и на търговски дружества с
участие на дружества от държави – членки на Европейския съюз, или от
други държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо
пространство, когато приемащото или новоучреденото дружество е със
седалище в Република България
90 лв.;
18. (отм. – ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.)
19. (отм. – ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.)
20. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на други обстоятелства, подлежащи на вписване за първи път20 лв.

(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от
22.07.2008 г., изм. – ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.,
изм. – ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) По заявление за
промяна на вписани обстоятелства в търговския регистър се събират такси,
както следва:

1. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на капитала на търговско дружество – 30 лв.;

2. на други обстоятелства – 30 лв.;

3. (нова – ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., отм. – ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.)

4. (нова – ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., отм. – ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.)

5. (нова – ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., отм. – ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.)

6. (нова – ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., отм. – ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.)

(4)
(Нова – ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. – ДВ, бр.
104 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2013 г., в
сила от 15.03.2013 г.) По заявление за промяна на вписани обстоятелства
в търговския регистър, подадено по електронен път, се събират такси,
както следва:

1. (изм. – ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от
01.01.2012 г., изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на
капитала на търговско дружество – 15 лв.;

2. (изм. – ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) на други обстоятелства – 15 лв.;