Този материал е посветен на учредяването на дружества от чуждестранни физически лица. Можете да се запознаете и с материала ни за регистрация на фирма от чуждестранно юридическо лице.

България е привлекателна бизнес дестинация по обясними причини. Страната ни е в Европейския съюз, работната ръка е сравнително евтина, корпоративният ни данък е само 10%, данъкът дивидент е само 5%, а и осигуровките за заплати на служителите, са също много достъпни.

Освен всичко това, самото откриване на фирма на чужди граждани в България е сравнително лесно. Или поне беше. Последните промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, усложниха доста нещата. След тези промени откриването на набирателна сметка за фирми на чужди граждани стана трудно, а за граждани на трети страни (такива, които не са граждани на ЕС) стана почти невъзможно.

Откриване на набирателна сметка на чужденец

Набирателната сметка е банкова сметка, която се открива на името на новоучредяващото се дружество с една единствена цел – в нея да бъде внесен капиталът на фирмата.

Управителят на бъдещото дружество е този, който трябва да открие набирателната сметка, а всеки от съдружниците следва да внесе своя дял от капитала в дружеството. Възможно е това да стане и с изрично нотариално заверено пълномощно.

Какъв всъщност е проблемът с откриването на набирателни сметки на чужди граждани? След промените в ЗМИП, банките трябваше да въведат доста по-строги критерии за одобрение на физическите лица собственици и управители на нови фирми в България. Всяко физическо лице, което фигурира във фирмата, било то като управител или собственик, минава щателна проверка през системата на банката преди да бъде одобрен за откриване на сметка.

Истината е, че никой не знае какви точно са критериите, затова е и трудно те да бъдат покрити най-вече от граждани на трети страни.

На практика стана почти невъзможно за хора, които не са от ЕС, да открият фирма в България.

За граждани на Европейския съюз все още е по-лесно да регистрират фирма в България, но дори за тях няма никаква гаранция и може да получат отказ за откриване на набирателна сметка, а това блокира и самия процес по регистрация на фирма.

Едно от неприятните неща в този случай, е, че за да може изобщо да се кандидатства за откриване на сметката, трябва документите за фирмата да са изготвени. Най-често те са и двуезични, а повечето клиенти не искат да заплащат за услуга, от която не е сигурно, че ще получат краен резултат.

Така възниква проблемът, че предоставящият услугата най-често ще трябва да изготви документите безплатно и да ги подаде в банка чрез пълномощно или заедно с клиента, тъй като често езиковата бариера е проблем за служителите в някои банки.

Като оставим този проблем настрана, процедурата за регистрация на фирма от чужденци в България е същата като за български граждани. Разбира се, има своите специфични особености, които ще разгледаме в следващите редове.

Как чужденец може да открие фирма в България?

Процесът започва като при всяко друго откриване на фирма – с изготвяне на необходимите учредителни документи за регистрация на фирма.

Важно е да се отбележи, че няма нужда лицето да пребивава в България, за да открие фирма тук. Няма необходимост и да разбира или говори български език.

Когато ние изготвяме документи за регистрация на фирма на чужд гражданин, те винаги са двуезични – на български (абсолютно задължително е документите да са на български език), както и на английски. Ползите от това да има и английска версия, са очевидни – освен, че е по-авторитетно пред клиента, в общия случай това решава и проблема с нотариалната заверка на образеца от подписа на управителя, който трябва да бъде заверен нотариално.

Има нотариуси, които въпреки всичко биха изискали документът да бъде преведен от преводач на място в кантората, но повечето са съгласни преводач да бъде и лице, което не е заклет такъв, но удостоверява с подписа си, че е превел съдържанието на документа на чуждестранното лице. В общия случай двуезичната версия е достатъчна и изричен допълнителен превод не е необходим.

Чуждият гражданин следва да се идентифицира с валиден национален или международен паспорт.

Ако лицето има и удостоверение за пребиваване в България, то също може да се опише в документите, но не е задължително. Само по себе си разрешението за пребиваване не е достатъчно, тъй като то не представлява документ за самоличност според българското законодателство и нотариусът не би следвало да завери образец от подписа, в който е описано само разрешение за пребиваване без официален документ за самоличност по националния закона на чужденеца.

Когато набирателната сметка е открита и капиталът е внесен и спесименът от подписа на управителя е заверен нотариално, всички документи се подават в Търговския регистър със заявление по образец А4. Ако всичко с документите е наред, фирмата следва да бъде регистрирана в рамките на 2 работни дни.

Дистанционна регистрация на фирма от чужденец

Чужденци могат да регистрират фирми в България и без да присъстват физически в страната. За целта чуждият гражданин или чуждите граждани трябва да заверят нотариално документите в страната, в която пребивават. В общия случай ролята на нотариус в чужбина за български документи изпълняват българските посолства и консулства.

Има и друг вариант за заверка на документи в чужбина и той е местен нотариус. Обикновено обаче това усложнява и оскъпява доста процеса, тъй като местният нотариус може да завери документите само ако са на собствения му език, след което трябва да минат превод на български и легализация, което също доста удължава процеса.

Двата документа, които трябва да се заверят в случай, че ще правите дистанционна регистрация, са отново образецът от подписа на управителя, но също и пълномощно за откриване на набирателна сметка на фирмата и внасяне на капитала от името на съдружниците.

Трябва да се има предвид, че след вече споменатите промени в ЗМИП, дистанционната регистрация на фирма на чужди граждани, доста се усложни, тъй като доста банки спряха да работят с пълномощни и изискват лицето лично да присъства.

Регистрация на фирма на чужд гражданин от Profirms

Екипът ни е съдействал многократно при откриване на фирми от чужди граждани в България. Юристите ни отлично познават процеса и са наясно с всички особености и възможни подводни камъни при осъществяване на процедурата.

Извършваме пълно съдействие в хода на цялата процедура, като придружаваме клиента в избрана от него банка за откриване на набирателна сметка и попълваме всички необходими банкови документи за кандидатстване.

Документите, които ние изготвяме за нашите клиенти винаги са съпроводени от превод на английски език.

Консултираме нашите клиенти за най-бързия, удобен и евтин начин за регистрация на фирма в България в зависимост от местоположението на лицето.

Цената за регистрация на фирма на чужди граждани е различна от тази за местни лица поради многото различия, както в самия процес, така и благодарение на множеството допълнителна помощ, която указваме на нашите чуждестранни клиенти.

За всякакви въпроси и при желание за съдействие в процеса по откриване на фирма на чуждестранни лица, можете да се свържете с нас.