гр. София, ул. Христо Белчев № 2, ет. 5, офис 18 0877 90 17 30

office@profirms.bg

Продажба на фирма

Прехвърляне на ЕООД/ООД

Прехвърлянето на фирма обикновено е свързано с прехвърляне на дружествени дялове. Обичайно това е способ, който се ползва за разместване на членствените правоотношения в дружествата с ограничена отговорност. Освен че един съдружник може да продаде всичките си дялове (което в ЕООД би означавало и продажба на фирмата), може да бъде продадена и само част от тях. Например в едно ООД от двама съдружници, които имат по 50% от фирмата, единият решава да продаде част от своите дялове на другия, което означава просто, че в членствените им правоотношения са настъпили промени и занапред купилият дяловете ще има по-голяма власт при взимането на решения на Общото събрание на дружеството.

Както вече споменахме, ако в ЕООД едноличният собственик на капитала реши да прехвърли всичките си дялове на друго лице, това автоматично би означавало прехвърляне на фирмата. Ако прехвъли само част от тях обаче, това би означавало, че едноличното дружество с ограничена отговорност следва да се трансформира в обикновено ООД, защото вече имаме минимум двама съдружници. Затова казваме, че освен способ за прехвърляне на фирма, продажбата на дужествени дялове може да бъде и просто разместване на членствени правоотношения в ООД. Тази услуга на Profirms.bg обаче акцентира върху първия случай, при който се продава цялата фирма.

Прехвърляне на ЕТ

Друга възможност за прехвърляне на дружество, е сделката за продажба на предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, която се осъществява посредством нотариално заверен договор. Това е и единственият вариант за прехвърляне на фирмата на едноличен търговец, защото за разлика от капиталовите дружества при него нямаме дялове.

Със сигурност разликите между двата начина за прехвърляне на фирми са доста. Когато това става със сделка чрез договор за продажба на предприятие, последният се вписва в Агенция по вписванията по партидата както на прехвърлителя, така и на приобритателя. Чл. 15, ал. 3 от ТЗ казва, че ако не е договорено друго с кредиторите, отчуждителят отговаря солидарно с правоприемника до размера на получените права. Нещо повече – кредиторите са длъжни, когато имат изискуемо вземане, да го потърсят първо от отчуждителя на предприятието.

Преди да се сключи договорът, продавачът е длъжен в седем дневен срок преди вписването на сделката в Търговския регистър, да уведоми съответната териториална дирекция на НАП по адреса на търговеца. Когато с прехвърлянето на предприятието се прехвърля и недвижим имот или вещно право върху такъв, сделката се вписва и в Имотния регистър.

Заложете на сигурно – обърнете се към Profirms.bg!

Прехвърлянето на търговско дружество крие редица подводни камъни в осъществяване на поцедурата. Нашият екип от професионалисти, е доказал своите качества в извършване на този тип услуги и Ви гарантира висококачествена услуга в кратки срокове и на изгодна цена! Обадете се сега за консултация!

Какво включва нашата услуга?

Profirms.bg изготвя за Вас цялата необходима документация и Ви съветва по въпроси, чието естество не разбирате. Услугата е напълно завършена, като от Вас се изисква само посещение при нотариус, който да завери нотариално необходимите документи. Разбира се, ние ще Ви съпроводим до такъв.

Уважаеми клиенти, екипът на Profirms.bg гарантира за високото качество на предлаганите услуги с възможността да получите парите си обратно в случай, че услугата, за която сте ни потърсили не бъде изпълнена според предварителната уговорка.

Цена за прехвърляне на фирма можете да откриете тук.

Подобни услуги:

Продажба на дружествени дялове

English