гр. София, ул. Христо Белчев № 2, ет. 5, офис 18 0877 90 17 30

office@profirms.bg

Регистрация на клон

Всеки търговец може да открие клон за извършване на дейността си извън населеното място, където се намира седалището му. За да може клонът на фирмата да функционира, е необходимо да са изпълнени две условия: да е учреден и да е регистриран в търговския регистър при Агенцията по вписванията. Регистрацията на клона е резултат от вземане на решение за учредяване на клон и избиране на управител на клона. След като клонът бъде учреден, същият се вписва в търговския регистър.

Интересно от блога: 10 факта за собствения бизнес

Клонът е част от предприятието на търговеца, но притежава относителна самостоятелност. Трябва да има главно предприятие, за да има клон. Клонът се вписва в търговския регистър само ако търговецът е вписан. Наименованието на клона съдържа фирмата на търговеца и добавката „клон”. Прехвърлянето на предприятието води до прехвърлянето и на клона.

Клонът притежава свое седалище и адрес на управление, които са различни от тези на търговеца. Клонът може да се прехвърли отделно от предприятието, но не е отделен правен субект. Между търговеца и клона не могат да възникнат правоотношения. Клонът се управлява от самия търговец. Възможно е управителите на клона да бъдат повече от един. Те трябва да са дееспособни физически или юридически лица.

Цена за регистрация на клон на фирма

За да може да регистрирате клон, разбира се, трябва да имате фирма. Разгледайте услугите ни, свързани с регистрация на ЕООД и регистрация на ООД.

English