• Промени в капитала

    Увеличаване и намаляване на капитала на ЕООД и ООД

    ВИЖ ПОВЕЧЕ
Профирмс / Услуги / Промяна в капитала

Увеличаване на капитала

Съществуват три възможности за увеличение на капитала:

– чрез увеличаване дяловете на съдружниците
– чрез записване на нови дялове от съдружниците
– чрез приемане на нови съдружници

Причините за ефективното увеличаване на капитала на търговско дружество могат да бъдат различни, но обикновено става дума за нужда от повече собствени средства.

Ако в дружествения договор не е записано друго, то увеличението на капитала става съразмерно с дяловете на учредителите, за да се запази същото статукво в Общото събрание.

Намаляване на капитала

За разлика от увеличението, то при намалението на капитала, е заложено изискване за посочване на конкретна причина за това. Така е, защото намалението крие рискове за кредиторите. То може да бъде:

– чрез намаление на стойността на дела
– чрез връщане на дела на напускащ съдружник
– чрез недовнасяне на уставния капитал

Предвид, че намалението на капитала представлява риск за кредиторите на дружеството, има по-особени условия при тази процедура.

Решението на ОС се обявява в Търговския регистър, като с него се заявява, че дружеството е готово да даде обезпечение на кредиторите или да изплати вземанията им, ако те не са съгласни с намалението.

Направи запитване за услугата

Отговаряме веднага

Повече за капитала

Капиталът може да се означава по различен начин – основен, уставен, дружествен, регистриран, вписан и др. Всички тези определения са синоними. Друго е положението, когато говорим за внесен капитал.

Това е така, защото при учредяване на капиталово дружество, първоначално може да бъде внесен 70% от внесения, уставния и т.н. капитал. При акционерните дружества, може да бъде внесен 25% от уставния капитал при учредяване на дружеството.

Капиталът на дружествата с ограничена отговорност представлява стойността на вноските на съдружниците. В България минималният размер на капитала при регистрация на фирма (без АД) беше определен в размер на 2 лева през 2009 г.

Може да се каже, че това решение обезсмисля двете основни функции на институцията капитал, а именно – на материална основа на дейността на фирмата, както и неговата гаранционна функция.

2 лева капитал няма как да бъде нито основа за начало на какъвто и да е бизнес, нито каквато и да е гаранция от гледна точка на кредиторите.

Цена на предлаганата услуга можете да намерите тук.